Сьогодні: субота, 21 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Троїцька РДАРайонна рада
Доступ до публічної інформаціїї

 

                                                                                                       

 

                     ТРОЇЦЬКА РАЙОННА РАДА

                 ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 01 березня 2013 р.

26

 

смт.Троїцьке

 

Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

 

         Згідно з Законом України «Про доступ допублічної інформації», статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

         1. Затвердити Порядок роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у  Троїцькій

районній раді (додаток 1).

         2. Визначити Мороза О.О. -  головного спеціаліста районної   ради відповідальною особою з питань запитів на інформацію, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

3. Визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами – кабінет № 308 приміщення районної ради для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

4. Забезпечити прийом, реєстрацію, облік поданих до районної ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) запитів на отримання публічної інформації в журналі реєстрації запитів на інформацію згідно з зразком визначеним у додатку 4 та внести відповідне доповнення до номенклатури справ районної ради та інструкції з діловодства в Троїцькій районній раді та її органах.

5. Виконавчому апарату районної ради:

- запровадити облік запитів на інформацію;

- забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради;

- забезпечити систематичне оновлення інформації на офіційному веб – сайті Троїцької  районної ради.

6. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення в установленому порядку інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

7. Керуючому справами районної ради:

- створити належні умови для подання письмових запитів громадянами;

- забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників апарату районної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

8. Керівникам структурних підрозділів апарату районної ради в межах своїх повноважень для своєчасного оприлюднення надавати керуючому справами районної ради електронні примірники інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Встановити та оприлюднити на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет, що подання інформаційних запитів до районної ради здійснюється:

- усно : за телефоном (064 -56) 2-17-03;

- письмово : смт.Троїцьке, п-т Перемоги, 60. Троїцька районна рада.

- факсом : (064 -56) 2-21-49

- електронною поштою : trk_sovet@ukr.net

10. Встановити, що подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями здійснюються у вестибюлі адміністративного приміщення районної ради за викликом відповідального працівника.

11. Внести зміни до положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 01.04.2013, де передбачити здійснення функцій, визначених у даному розпорядженні.

12. Затвердити форми:

12.1. письмового запиту на отримання публічної інформації для фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян (додаток 2);

12.2. усного запиту на отримання публічної інформації для фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян (додаток 3).

12.3. реєстраційно-контрольну форму -  журнал прийому, реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації (додаток 4).

13. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додаток 5) та перелік публічної інформації районної ради (додаток 6).

14. Заступнику голови районної ради Терещенку С.І. організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

15. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату районної ради під розпис.

16. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Терещенка С.І. та керуючого справами районної ради Жерліцина Д.К.

                                                                                             

               Голова

           районної ради                                                Ф.І.Майстренко

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                     до розпорядження

                                                                                     голови районної ради

                                                                                     від 01.03.2013 № 26

ПОРЯДОК

роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у Троїцькій районній раді

1. Загальні положення

1.1. Порядок роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Троїцькій районній раді (далі – Порядок) регламентує питання організації роботи із запитувачами інформації, визначає організаційні засади приймання, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу запитів, а також контроль за виконанням доручень, наданих за результатами розгляду.

1.2. Даний Порядок розроблено згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Працівники виконавчого апарату Троїцької районної ради при розгляді інформаційних запитів керуються Конституцією України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Діловодство щодо роботи із запитувачами інформації в Троїцькій  районній раді ведеться окремо від загального діловодства та покладається розпорядженням голови районної ради на відповідальну особу по роботі із запитувачами інформації у виконавчому апараті районної ради.

1.5. Відповідальність за стан діловодства щодо роботи із запитувачами інформації несе керівництво районної ради.

2. Реєстрація, облік та розгляд інформаційних запитів

2.1. В районній раді ведеться робота з інформаційними запитами, які можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запити можуть бути індивідуальними чи колективними.

2.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

2.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.4. Запити на інформацію (далі - запити), які надходять до районної ради, приймаються відповідальною особою по роботі із запитувачами інформації у виконавчому апараті районної ради.

2.5. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.6. Для організації роботи із запитами на інформацію відповідальна особа з питань запитів на інформацію забезпечує їх реєстрацію та облік, а саме:

реєструє їх в день надходження в журналі прийому, реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації;

перевіряє на відповідність вимогам статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

передає інформаційний запит на розгляд голові районної ради, заступнику голови ради;

здійснює діловодний контроль за виконанням доручень, наданих головою ради, заступником голови ради;

формує справу, яка містить запит на інформацію, додатки до нього, копії супровідних листів, відповідей заявнику, службові записки, а також листи установ, організацій тощо (відповідальних виконавців), які надійшли

за результатами розгляду;

узагальнює дані про запити на інформацію та готує доповідні записки про стан роботи з ними у Троїцькій районній раді на вимогу керівництва районної ради.

2.7. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

         Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

         Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

2.8. У разі, якщо у запиті міститься питання, що не належить до компетенції районної ради, або районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», то відповідальною особою готується супровідний лист за підписом голови ради, або заступника голови ради про відмову у наданні такої інформації.

         Якщо районна рада не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

2.9. З резолюцією голови ради або заступника голови ради запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).

2.10. За резолюцією керівництва районної ради запити передаються на виконання у структурні підрозділи виконавчого апарату, за місцем знаходження інформації.

2.11. Структурні підрозділи та посадові особи виконавчого апарату районної ради, яким головою ради чи заступником голови ради доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та надати інформацію запитувачу.

2.12. Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

2.13. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис;

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

2.14. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.Терміни розгляду інформаційного запиту

3.1. Відповіді на запити надаються запитувачу не пізніше п’яти робочих днів від дня їх отримання виконавчим апаратом районної ради.

3.2. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

3.4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації, районна рада може продовжити термін розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що в письмовій формі повідомляється запитувачу в термін не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту.

4. Обов’язки районної ради щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

         Районна рада з метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечує:

4.1. Систематичне ведення обліку документів, що знаходяться в її володінні.

4.2. Ведення обліку запитів на інформацію.

4.3. Оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення на веб-сайті районної ради та у засобах масової інформації.

4.4. Надання спеціального місця – кабінету № 308 приміщення районної ради для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями, з наданням їм права робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.

4.5. Надання достовірної, точної та повної інформації, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

 

Керуючий справами районної ради                                Д.К.Жерліцин

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                              Додаток 2

                                                                                    до розпорядження

                                                                                    голови районної ради

                                                                                    від 01.03.2013 № 26

Форма

письмового запиту на отримання публічної інформації для фізичних,

юридичних осіб, об’єднань громадян

ЗАПИТ

на інформацію

 

Розпорядник інформації

Троїцька районна рада

 

Кому

Голові Троїцької районної ради

 

Прізвище, ім’я,

по - батькові запитувача,

назва установи, організації,

громадського об’єднання,

які представляє запитувач

 

 

 

 

Вид, назва, реквізит чи

зміст документа, до якого б

Ви хотіли мати доступ

 

або

 

 

Я хотів би отримати доступ

до інформації про…

(загальний опис інформації)

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

 

 

Відповідь надати:

 

Поштою (вказати поштову

адресу)

 

 

Факсом (вказати номер

факсу)

 

 

Електронною поштою

(вказати E-mail)

 

 

В усній формі (вказати

номер телефону)

 

 

Контактний телефон

запитувача

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

Зареєстровано:

____________________________________

 

Керуючий справами районної ради                       Д.К. Жерліцин

 

                                                                                             

                                                                                              Додаток 3

                                                                                           до розпорядженн

                                                                                           голови районної ради                                                                                   

                                                                                            від 01.03.2013 № 26

 

 

Форма

усного запиту на отримання публічної інформації для фізичних,

юридичних осіб, об’єднань громадян

ЗАПИТ

на інформацію

Розпорядник інформації

Троїцька районна рада

Кому

Голові Троїцької районної ради

 

Прізвище, ім’я,

по - батькові запитувача,

назва установи, організації,

громадського об’єднання,

які представляє запитувач

 

 

 

 

Вид, назва, реквізит чи

зміст документа, до якого б

Ви хотіли мати доступ

 

 

або

 

 

Я хотів би отримати доступ

до інформації про…

(загальний опис інформації)

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

 

Поштою (вказати поштову

адресу)

 

 

Факсом (вказати номер факсу)

 

 

 

Електронною поштою

(вказати E-mail)

 

 

 

 

 

В усній формі (вказати

номер телефону)

Контактний телефон

запитувача

 

 

Дата запиту, підпис особи,

що оформила усний запит

 

 

 

 

 

Зареєстровано:

____________________________________

 

Керуючий справами районної ради                                Д.К. Жерліцин

 

 

                                                                                              Додаток 4

                                                                                     до розпорядження                                                                                        

                                                                                    голови районної ради

                                                                                     від 01.03.2013 р. № 26

Журнал

прийому, реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації

 

 

з/п

 

Дата

надходження

та

реєстраційний

індекс запиту

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

запитувача,

назва

установи,

організації,

громадського

об’єднання, які

представляє

запитувач

 

Дані про

запитувача

(адреса

(поштова чи

електронна),

контактний

телефон

 

Зміст

резолюції, її

дата та

виконавець,

термін

виконання

 

Номер, дата і

назва

документа,

наданого по

запиту

 

Вид

проведеної

роботи

(робіт)

з

документом

 

Форма

надання

відповіді та

дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                      Д.К.Жерліцин

 

 

                                                                                              Додаток 5

                                                                                     до розпорядження

                                                                                     голови районної ради

                                                                                     від 01.03.2013 р. № 26

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову

інформацію в районній раді

1. До службової інформації належать

1.1. Інформація, що міститься в документах районної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

1.2. Стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Керуючий справами районної ради                                Д.К. Жерліцин

 

                                                                                              Додаток 6

                                                                                     до розпорядження

                                                                                     голови районної ради

                                                                                     від 01.03.2013 № 26

Перелік публічної інформації

1. Список депутатів Троїцької районної ради шостого скликання.

2. Склад Президії районної ради, перелік та склад фракцій районної ради шостого скликання.

3. Перелік та склад постійних комісій районної шостого скликання.

4. Рекомендації постійних комісій районної ради шостого скликання.

5. Регламент Троїцької районної ради шостого скликання.

7. Структура виконавчого апарату районної ради, контактні телефони, місцезнаходження.

8. Положення про виконавчий апарат районної ради.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. Умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

11. Графік особистого прийому голови та заступника голови районної ради.

12. Положення про почесну відзнаку Троїцької районної ради та райдержадміністрації «Троїцька Слава» - «За заслуги перед громадою Троїцького району».

13. Положення про Почесну Грамоту, Грамоту, Подяку, грошову винагороду та цінний подарунок Троїцької районної ради та райдержадміністрації.

14. Фінансові ресурси (кошторис районної ради на 2013 рік).

15. Проекти рішень сесій районної ради.

16.Розпорядження голови районної ради.

17. Протоколи пленарних засідань сесій районної ради.

18. Рішення сесій районної ради.

 

Керуючий справами районної ради                                Д.К. Жерліцин

||
Троїцька районна державна адміністрація
92100, Луганська область, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Тел. (код 06456): 2-12-41. Факс: 2-15-51, 2-12-85
Веб-сайт: http://tr.loga.gov.ua
E-mail: trda@tr.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.tr.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Троїцька РДА